EL PROGRAMA EOIES

A L’IES GUILLEM SAGRERA


El programa EOIES és un programa de col·laboració entre els centres d’Educació Secundària i les Escoles Oficials d’Idiomes amb l’objectiu de facilitar una titulació de l’escola oficial d’idiomes per alumnat de centres d’ensenyament secundari i batxillerat.  Poden participar alumnat de 4t d’ESO, 1r i 2n de Batxillerat .

El programa s’inicia al mes d’octubre i finalitza al mes de juny. Un professor del centre es coordina amb un coordinador de l’EOI que facilita els materials i les orientacions. Els alumnes utilitzen el google classroom on tindran accés a totes les activitats i models d’exàmens proposats.

Posteriorment, els alumnes interessats poden fer una inscripció voluntària per poder examinar-se i obtenir la titulació adient. Les taxes de dret d’examen són molt reduïdes: (Ordinària -23,25 €, Família nombrosa – 11,62 €).

Hi ha dues convocatòries: ordinària i extraordinària. Una al maig o juny i l’extraordinària al setembre. Les proves escrites i orals de la convocatòria ordinària de maig / juny es realitzaran en els centres de secundària per facilitar la presencialitat.