Presentació del Pla Digital del Centre i la Comissió TIC

La Comissió TIC i la Transformació Digital dels centres: intel·ligència sobre almenys tres pilars:

  • Sistemes Informàtics i Dispositius Intel·ligents.
  • Comunitat Educativa (Responsables de Gestió, Professorat, Alumnat i Famílies).
  • Ecosistemes o Grups Col·laboratius.

Vivim a l’era digital i treballam amb nadius digitals.

No podem anar contra corrent ni quedar fora del procés de transformació digital.

És la comunitat educativa qui s’ha d’adaptar al nou entorn digital.

Al nostre centre partim d’una situació privilegiada gràcies a la feina feta els darrers anys:

  • Primera pedra amb la nostra incorporació a “Escoles Connectades” de desembre 2019 amb una connexió a Internet 1Gb i Wi-Fi de qualitat.
  • El confinament degut a la pandèmia, de just ara fa dos anys, ha accelerat el procés amb la corresponent docència a distància.
  • Claustre de juliol de 2020 al qual es va decidir el pas a llibres digitals i preferentment Chromebooks a tots els nivells educatius de la ESO, Batxillerat i Cicles.
  • El fet de fer el pas anterior a tots els nivells educatius ha duit molta feina, però el procés que a altres centres els durà 6 anys, l’hem assolit amb només 1!
  • Escletxa digital coberta mitjançant el préstec de dispositius per part de la Conselleria i dels Ultraportàtils cedits pel centre.

Amb la nova llei d’educació LOMLOE, els Ecosistemes o Grups Col·laboratius seran fonamentals per poder dur a terme la coordinació dels diferents Equips Educatius. Sense aquests Ecosistemes i Artefactes Digitals, la seva implantació seria molt més complicada i ens duria molt més de temps i esforç a cada un de nosaltres.

Des de la Unió Europea i l’INTEF s’està impulsant aquesta transformació digital, que a nivell de la nostra comunitat autònoma s’està monitoritzant des de la Conselleria d’Educació mitjançant l’IBSTEAM.

La primera pedra del Pla Digital del Centre és conèixer de primera mà la situació actual de la comunitat educativa i les infraestructures mitjançant el SELFIE. Així definim el SELFIE com una auto-fotografia, totalment anònima, per part dels membres interns de la comunitat educativa.

Aquesta instantània, juntament amb les eines subministrades per la Unió Europea i l’INTEF , ens han de proporcionar el punt de partida del nostre Pla Digital del Centre, on hem de recollir les mancances detectades, prioritzar-les i crear un pla d’actuació per minimitzar-les. No podrem donar solucions a problemes que no s’arribin a conèixer per manca de participació.

Entre aquestes actuacions, segurament en tendrem de modernització dels equipaments informàtics, ja prevists per l’IBSTEM, la formació en competències i creació de continguts digitals per la nostra docència, canvis en  les eines digitals que feim servir, etc.

Per aquest motiu és importantíssim la participació de la major quantitat possible del professorat, a qui haurien de traslladar aquesta importància els Cap de Departament aquí presents, i de l’alumnat, mitjançant les diferents Tutories. A les Tutories els hi hauríeu de traslladar aquesta informació els Caps d’Estudis corresponents.

Bàsicament es tracta de reflexionar sobre l’ús que tots estam fent actualment de les nostres competències digitals, mitjançant una rúbrica, com les que feim servir a diferents processos d’avaluació. Ho hem de veure com una oportunitat per saber quin ús feim de les TIC i en que podríem millorar o reclamar més recursos.

De fet, la majoria de nosaltres, per no dit tothom, ja estam fent una avaluació contínua de la nostra tasca docent que ens permet una millora constant. El SELFIE no és res més que una posada en comú d’aquesta reflexió per la major part de la comunitat educativa.

Hi ha tres qüestionaris diferents, un pels Responsables de Gestió, un altre pel Professorat i un altre per l’Alumnat. Segons les indicacions de la Unió Europea i l’INTEF, al qüestionari del Professorat haurem de dedicar uns 45 minuts, mentre que al de l’Alumnat uns 25 minuts.

Recomanam que els responsables de les Tutories realitzin el seu qüestionari abans de demanar la seva realització al seu alumnat, i que de igual manera, ho faceu els Cap de Departament aquí presents per tal de poder informar millor al vostres companys/es.

Encara que les dades són anònimes, cada un dels participants voluntàriament podrà treure un certificat de participació i el seu nivell de competència digital, que ve donat d’una manera similar als d’idiomes, es a dir: A1, A2, B1, B2, C1 i C2; detallat per a cada un dels àmbits del qüestionari.

Les dates previstes per a la seva realització són des del 25 de març fins al 14 d’abril, ambdós inclosos, el que en dóna un total de 3 setmanes entre el final de la segona avaluació i el principi de la Setmana Santa.

Torn de paraules.

Micro-formació sobre els Grups de GSuite en resposta a preguntes dels darrers dies de Xavier Escutia i Jose Javier Francia, sobre la gestió dels membres dels seus departaments. Aquesta eina també la poden fer servir els Caps d’Estudis pels seus Grups Educatius o les Tutories pels seus Grups d’Alumnat:

Veure l’original…