Trets d’identitat

 1. Garantir la llibertat ideològica i fomentar i respectar els valors democràtics i les formes d’actuar que se’n deriven, com la tolerància, el respecte, el diàleg, la igualtat, la solidaritat i la integració.
 2. Participar tots els membres de la comunitat educativa en el procés de l’educació per tal de millorar la convivència i la qualitat de l’ensenyament.
 3. Prioritzar l’arrelament al medi cultural que té com a eixos principals la història, els costums, la llengua i la cultura pròpies de les Illes Balears. Així , la llengua catalana serà la llengua de comunicació i es procurarà que, sempre respectant la normativa vigent, sigui la llengua de l’ensenyament.
 4. Dedicar una atenció preferent a l’educació mediambiental, fomentant la participació de la comunitat educativa en les accions de millora de la qualitat mediambiental.
 5. Millorar la qualitat de l’ensenyament potenciant les capacitats dels nostres alumnes i amb l’objectiu d’una formació integral de les persones.
 6. Acollir i integrar tots els alumnes en la nostra comunitat educativa amb la riquesa que aquesta diferència pot aportar.
 7. Obrir l’institut a l’entorn i a tots els agents socials que ens envolten.
 8. Aprofitar totes les possibilitats que ofereix l’ensenyament quant a innovació per a la millora de resultats acadèmics.
 9. Donada la tradició teatral que caracteritza el centre des del seu inici, utilitzar tècniques teatrals com a mitjà de cohesió de grup, de millora de la convivència, d’acolliment lingüístic i d’integració dins la nostra comunitat. És també eix fonamental per al foment de la solidaritat i la Llengua Catalana.
 10. Afavorir els canals necessaris per a la bona comunicació de les famílies dels
  nostres alumnes amb el professorat implicat amb la seva educació.