Grup de Medi Ambient

PROJECTE ECOCENTRE IES GUILLEM SAGRERA

L’educació ambiental pretén afavorir un canvi de les relacions amb el medi a través l’adquisició d’uns valors, d’uns coneixements i d’uns comportaments que permetin resoldre els problemes actuals i futurs del medi ambient. Uns dels principals problemes amb els quals s’ha d’enfrontar la societat del segle XXI són els problemes ambientals, globals i locals. El canvi climàtic, l’esgotament de recursos, la producció excessiva de deixalles, la pèrdua de biodiversitat, la contaminació, etc. És, en conseqüència, necessari que els futurs ciutadans estiguin preparats per fer front a aquests nous reptes.

Per tal de desenvolupar l’educació ambiental a l’IES “Guillem Sagrera” de Palma, des de començaments dels anys noranta s’han duit a terme un bon grapat d’iniciatives, lligades o no a determinades àrees. Però és a partir del Curs 1997-98 quan podem considerar que comença a implementar-se formalment el Projecte Ecocentre.

El Projecte Ecocentre és un projecte bàsicament educatiu que està relacionat amb la problemàtica ambiental del nostre centre. L’objectiu principal és, amb la participació de tots, aconseguir que l’institut funcioni amb criteris de sostenibilitat. Sense oblidar que el nostre comportament ambiental no tan sols té repercussions directes sobre el nostre entorn més immediat (l’institut) sinó que va més enllà. Per exemple que el consum d’energia (elèctrica i altres) contribueix al canvi climàtic.

Tot i que el projecte està dirigit a tots els membres de l’institut, els principals impulsors són un grup de professors i alumnes que constitueixen el Grup de Medi Ambient. Aquest grup es constitueix cada any i està format per professors de diversos departaments i alumnes des de 1r d’ESO a 2n de batxillerat. Al llarg de tots aquests anys, s’han realitzat una gran diversitat d’activitats: auditories, excursions, visites, realització d’exposicions, xerrades, col·laboracions amb la premsa….

ACTIVITATS REALITZADES

Auditories:

  • General
  • Transport

Campanyes:

  • Recollida selectiva
  • Estalvi energètic
  • Alimentació sana

Exposicions:

  • Canvi climàtic
  • Dia Mundial de l’aigua
  • Dia Mundial de la diversitat

Articles …

PROFESSORS del GRUP de MEDI AMBIENT

  • Coordinador: Francesc Avellà Salvà